IV. třída - Mgr. H. Listoňová

Úvod Úvod / Domácí úkoly / IV. třída - Mgr. H. Listoňová

IV. třída - Mgr. H. Listoňová

Plán učiva na měsíc květen

 

1. roč. Veronika Putnokiová

SV – cvičení barev a tvarů – přiřazování – předány pracovní listy, ukazováním, spojováním

RV – zaměření se na jemnou motoriku – kroužení, čáry různého směru, zábavnou formou

        předány pracovní listy, omalovánky, věnovat se nácviku slov, napodobovat zvuky zvířat,

        ukazovat na obrázky, poslouchat jednoduché pohádky, vkládat tvary – stavebnice.

 

4. roč. Daniel Kutlák

SV – poznávání samohlásek – pracovní list k vybarvení, orientace směrů (nahoru, dolů, vpravo, vlevo dle obrázků – pracovní list

RV – opakování globálního čtení – písmena bez předlohy, počítání předmětů do 5,

         Dopravní prostředky – přiřazování, kde se pohybují – pracovní list

         Co kdo dělá – profese – přiřazování – pracovní list

Veškerý materiál bude předán během 1. týdne v květnu

 

6. roč. Veronika Dzurková

Čtení – opakovat čtení Náš SLABIKÁŘ (písmeno R) Čteníčko str. 43 – slova čtyřslabičná

Psaní – Písanka ke slabikáři I. díl, str. 10, 11, 12, 13, 14, 15 – dle schopností

               Doplňkové listy : přepis do hůlkového písma spojené s obrázkem v rámci ŘV

Matematika – orientace směru–ikony k číslům, psaní čísla 5, sčítání a odčítání do 5 s názo –

                         rem nebo s kalkulačkou

Vu a ŘV – Jaro na zahradě, nejběžnější druhy rostlin, zemědělské plodiny, doprava, dopravní

                  Výchova (Hravá prvouka str. 51, 52, 53)

Veškerý materiál byl předán a vypracované listy z dubna byly dodány vzorně zpracované.

 

7. ročník Filip Kněžourek

Pracuje stále pod vedením matky se zaměřením na sebeobsluhu. Komunikace proběhla telefonicky a proběhla i schůzka. Byla nabídnuta individuální výpomoc, ale matka zatím nepotřebuje.

 

7. ročník Tereza Mervartová

Čtení – opakování a procvičování vyjmenovaných slov po b, l, m – hravou formou,

               Předány listy č. 25 – 35 (doplňování, vystřihování, lepení)

               Čtení: hlasité čtení článku Matylda (Hravá čítanka str. 52) s rozborem

               Psaní: odpovídej na otázky (list str. 55)

Matematika – opakování: sčítání a odčítání dvojciferných čísel (bez přechodu) do 100

                        opak. násobení do 2, 3, 4, násobilka 5 (listy str. 30, 31, 32, 33)

                        zábavná vymalovánka: sčítání a odčítání do 100 s přechodem

Člověk a příroda – Zeměpis – doprava automobilová, letecká, železniční, doprava v našem

                                                     regionu, list č. 2, 3 (zaměření na turistiku a cyklistiku), dopr.

                                                     předpisy (vybrané dopravní značky)

                                 Přírodopis – rostliny, hlavní části rostlinného těla

                                                        ovocné stromy a keře (jejich plody

                                                         hospodářské rostliny, význam pěstování, využití

                                                         PL 48 – 50 ( uč. str. 55 – 59) Prvouka 3

                                  Fyzika – pohyb těles a klid těles (ČLOVĚK - Jednoduché stroje)

                                                 Jen prohlédnout a pročíst (Hravá PŘÍRODOVĚDA 5 str. 72 – 75)

Člověk a společnost – OV – rovnoprávné postavení mužů a žen

  • rovnoprávnost všech skupin
  • význam přátelství
  • rovnocennost lidských ras (PL str.18)

Všechny materiály budou předány po domluvě s matkou a odebrány vyhotovené listy za duben.

 

10. ročník  Robin RIEDEL

Výuka na dálku není možná. Matka procvičuje se synem sebeobsluhu, hrubou i jemnou motoriku. Kontakt probíhá telefonicky nebo individuálně přímo v exteriéru.

 

 

 

Plán učiva dle IVP pro žáky na měsíc duben 2020

1. Ročník: Veronika Putnokiová

SV – nadále cvičit rozlišování předmětů podle velikosti, tvaru a barvy

snažit se o nápodobu pojmenování a ukázání

RV – nácvik jemné motoriky (tečky, čáry, kroužení) PL – Hravá písanka

cvičit soustředěnému naslouchání jednoduché pohádky, básničky

sledovat např. v TV „Kouzelnou školku“ aj. pořady pro předškoláky

PL – předány, průběžně budou zasílány do emailu další materiály

 

4. ročník: Daniel Kutlák

SV – zaměřit se na poznávání barev, vkládání tvarů se zaměřením na

skládání puzzlí, doporučeno sledování TV „Učí TELKA“

poslouchat hudbu a písničky

RV – počítaní do 5 po jedné, připojovat daný počet k předmětům

nadále procvičovat „Globální čtení“- SLOVESA

cvičit jemnou motoriku ruky – snaha o vybarvení PL

Materiály i pokyny budou průběžně zasílány e – mailem, telefonem

 

6. ročník: Veronika Dzurková

Čtení – opakovat čtení čítance až do str.64, Čteníčko PL str. 41,42

Psaní – Písanka ke SLABIKÁŘI 1. díl, píšeme tiskacím písmem: 1 – 9

Matematika – procvičování sčítání a odčítání (Nomík, str.23, 24)

- vztahy o 1 více, o 1 méně, příklady do 4 stále cvičit i na kalkulátoru

Věcné učení – práce zaměstnání – Hravá prvouka (2.)str.38 –ofocené

- lidské činnost – str. 45

- ochrana přírody – str. 44

Materiály byly předány a budou průběžně doplňovány přes PC o

podněty na VV a PV

 

7. ročník: Filip Kněžourek

RV, SV – nadále provádět hmatová a sluchová cvičení s využitím

zvukových knih, nahrávek pohádek, poslech rádia apod.

S největší měrou se zaměřovat na sebeobsluhu, zejména při jídle.

Konzultace možné po telefonu nebo přes messenger

 

7. ročník: Tereza Mervartová

Čtení – mluvnice: vyjmenovaná slova po b, l – procvičování,

PL ze sešitu: Vyjmenovaná slova hrou – Nová škola

Str. 9 – 19 (předány do schránky)

Psaní – procvičování tvarů y, Y a w, W (písanka Nová škola, 14, 15)

Zajímavé čtení pro II. stupeň ZŠS (II. díl), str. 43 – 51

ŘV – Čistota, dodržování hygieny (str. 47) PL – předán

Matematika – násobení a dělení 2 a 3 opakovat

- Násobení a dělení 4 – procvičovat (PL Mat.4, 28 -29)

- Násobky č. 5 (zpaměti) – tabulka na násobení

- Časové pojmy (hodiny) PL č. 3, geometrie – tělesa č. 4, opakovat sčítání a odčítání do 100

- Nová látka – písemné sčítání a odčítání (zkusit)

 

Člověk a příroda – Fyzika – melodie hudebních nástrojů

- zvuky hudebních nástrojů

- tóny – druhy tónů dle výšky (PL z metod. portálu)

Zeměpis – přírodní zvláštnosti našeho regionu

- Chráněná území (zapůjčena brožura: Náchodsko)

- Zásady bezpečného pohybu v přírodě PL z projektu:

„Škola základ života“(ZŠ Cheb)

Přírodopis – ochrana přírody a životního prostředí

- pravidla bezpečného chování v přírodě

- zásady ochrany přírody a životního prostředí

- opět PL z projektu „Škola základ života“ č. 7,12

Člověk a společnost – OV – škola, učitelé, žáci, vztahy ve třídě, práva

a povinnosti žáků, vztahy ve škole (PL č. 27 z uč.:

Výchova k občanství I. díl)

Veškeré materiály byly předány a průběžně budou konzultovány a vypracované

odebrány a kontrolovány.

 

10. ročník: Robin Riedel

Pomůcky má žák doma a matka se zaručuje, že syna adekvátně zabaví.

Konzultace probíhají pomocí telefonu.

 

 

Plán učiva dle IVP pro žáky:(březen)

1.ročník: Veronika Putnokiová

SV – poznávání barev, třídění předmětů dle velikosti, tvaru a barvy (pomůcky

má doma)

RV – skládání puzzlí a jednoduchých stavebnic, vybarvování obrázků k tématu

JARO (procvičování grafomotoriky) – osobní předání pracovních listů,

konzultace s matkou

 

4. ročník: Daniel Kutlák

SV – nácvik posloupnosti, puzzle – „Co k čemu patří?“, pexeso, poslech hudby

RV – čtení globální metodou: SLOVESA I, II, III, skládání slov i písmen, JARO –

poznávání jarních květů – předány pomůcky i pracovní listy, konzultace

s matkou

 

6. ročník: Veronika Dzurková

Čtení – Náš SLABIKÁŘ II. díl: procvičovat čtení dvojhlásek au a ou, str. 50 – 54

písmeno r, R – opakování, str. 60 – 64

Tabulky ke čtení - č. 25, 26, 27

Psaní – přepis slov a vět do hůlkového písma (v sešitě)

Řečová výchova – procvičování písmen D, B, C, OU – pracovní listy s možností

vybarvování

Matematika – procvičování sčítání a odčítání do 4 s možností využití

Kalkulátoru, doplnění PL ze sešitu B. Tomanové a M. Vostrého:

„Než začneme s matematikou“- zábavná forma

Věcné učení – Příroda kolem nás: Zdraví a nemoc, Jaro na dvoře, v sadu

str.28 – 32

Veškeré učebnice a pomůcky dodány

 

7. ročník: Filip Kněžourek

SV – hmatová a sluchová cvičení (veškeré pomůcky má doma)

RV – poslech pohádek a příběhů, využití audio nahrávek aj. pomůcek

Důraz na sebeobsluhu, vše konzultováno s matkou

 

7. ročník: Tereza Mervartová

Čtení – zopakovat vyjmenovaná slova po b, l, PL listy na procvičení dodány

- naučit se nazpaměť vyjm. slova po m

Matematika – cvičit násobilku 2 a 3, násobení 4 (číselná řada), PL – dodány

Člověk a příroda – správná výživa PL, práce s mapou našeho města, přilehlých

obcí – mapa dodána, škodlivost silného zvuku

Člověk a společnost – lidská práce a vandalismus, využ. PC

S matkou již dlouhodobě konzultuji vypracovávání domácích úkolů

 

10. ročník: Robin Riedel

Veškeré pomůcky má žák doma a matka zaručí zaměstnání syna dle schopností.

 

Kontaktni informace

Sídlo školy:

Speciální základní škola Augustina Bartoše

Nábřeží pplk. A. Bunzla 660

542 32 Úpice

IČO 70841144

RED_IZO 600 024 628

Telefon: 491 462 310

               724 163 777

Kontaktní e-mail:

zvs.kulhankova@centrum.cz

Datová schránka

ID 8r5w7nm

 

Odkazy

Město Červený Kostelec

https://www.cervenykostelec.cz/

Muzeum Boženy Němcové

http://www.muzeumbn.cz/pobyt-kostelec/

Školní jídelna - jídelníček

http://spsow.cz/textilni/jidelna/