Aktuality 2019/2020

Aktuality 2019/2020

Informace k novému školnímu roku 2020/2021

Vážení rodiče, milé děti!

 

Pevně věřím, že se již všichni těšíte na nový školní rok a tento bude mnohem klidnější, než ten předchozí.

Na webových stránkách školy vás budeme informovat o aktuální situaci – tedy jaká pravidla pro provoz školy bude nutné dodržovat.

V pondělí 31. 8. 2020 vás seznámíme s podrobnějšími informacemi, které budou vycházet z aktuálních celostátních opatření.

 

Předběžné informace:

 1. Školní rok 2020/2021 začíná v úterý 1. 9. 2020. Tento den budou děti ve škole pouze jednu vyučovací hodinu – tedy od 8,00 do 8,45 hodin.
 2. Školní družina tento den ještě nebude v provozu.
 3. Svoz tento den nebude.
 4. První den bude povolena přítomnost pouze zákonným zástupcům těch žáků, kteří přijdou k nám do školy poprvé, ale je nutné mít s sebou roušku nebo štít.
 5. Od 2. 9. do 4. 9. 2020 se bude vyučovat do 11,40 hodin. Školní družina i stravování (oběd) bude již v provozu.

 

 

 

                                                                                                                                            Mgr. Jana Kulhánková

 

Informace pro žáky a jejich zákonné zástupce - PŘEDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ

Vysvědčení za školní rok 2019 - 2020 se bude všem žákům Speciální základní školy Augustina Bartoše předávat v pátek 26.června 2020 od 8 hodin.

Každý žák bude ve třídě se svou třídní učitelkou, musí mít ale podepsané ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o bezinfekčnosti (neplatí pro žáky, kteří ho již přinesli 8.6.)

Žáci, kteří nebudou mít podepsané toto prohlášení, nebudou smět vstoupit do budovy školy a vysvědčení dostanou venku.

 

Ředitelské volno

Oznámení o dnech volna pro žáky školy

Oznamuji tímto, že vyhlašuji v souladu s § 24, odst. 2, zákona 561/2004 Sb. a vyhlášky 16/2005 § 2, na pondělí a úterý 29., 30. 6. 2020, dva dny volna pro žáky SpZŠ A. Bartoše se sídlem v Úpici (pracoviště Úpice a Červený Kostelec).

Vysvědčení bude žákům předáváno v pátek 26. června 2020.

                                                                  

                                                                                     Mgr. Jana Kulhánková, řed. školy

Informace k znovuotevření školy ze dne 29.5.2020

Škola se pro žáky otevře 8.6.2020.

Svoz žáků nebude z hygienických důvodý možný. Dopravu do školy a ze školy budou zajišťovat rodiče.

 

Seznamte se s Podmínkami účasti a Hygienickými a organizačními zásadami.

 

Podmínkou k nástupu dětí jsou podepsané:

Přihláška a dotazník - prosíme doručit do úterý 2.6.2020 do schránky školy

Čestné prohlášení

Podmínky účasti při docházce do školy

 

Tyto dokumenty si můžete fyzicky vyzvednout ve škole v pondělí 1.6.2020 od 10 do 12 hodin.

 

Informace pro zákonné zástupce žáků

INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE ŽÁKŮ

V souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví je možná osobní přítomnost žáků ve školách zřízených dle § 16, odst. 9 školského zákona a to takto: nejdříve od 1. 6. 2020 s osobní přítomností žáků 1. stupně ZŠ pro žáky s tělesným postižením, mentálním postižením, souběžným postižením více vadami a autismem + pro všechny ročníky ZŠ speciální a od 8. 6. 2020 pro žáky 2. stupně ZŠ (s tělesným postižením, mentálním postižením, souběžným postižením více vadami a autismem).

Vzhledem k tomu, že veškeré informace, pokyny a metodiky, byly školám zřízeným dle § 16, odst. 9 školského zákona, předány Ministerstvem školství a Ministerstvem zdravotnictví až 28. 5. 2020 a protože je nutné připravit prostory školy pro skupinovou výchovně vzdělávací činnost, zajistit dostatečné množství dezinfekčních a ochranných prostředků, ale hlavně proto, že zákonní zástupci musí být předem seznámeni s možností osobní přítomnosti dětí ve škole, dále musí mít dostatečný prostor a čas k vyjádření svého zájmu o docházku svého dítěte do školy – je předpokládaný termín zahájení docházky do školy od 8. června 2020 pro žáky 1. stupně ZŠ a žáky všech ročníků ZŠ speciální. Také pro žáky 2. stupně za účelem konání konzultací, přičemž není tato docházka povinná pro žádné žáky výše uvedené.

 

Zítra budou na tomto webu k dispozici další informace:

 • Organizace vzdělávacích aktivit pro přihlášené děti
 • Informace o způsobu přihlášení žáka k docházce
 • Čestné prohlášení zákonného zástupce žáka – povinné
 • Termín zahájení vzdělávacích aktivit
 • Informace o provozu školy a hygienických opatřeních
 •  Informace o způsobu předávání, vyzvedávání a omlouvání žáků

Oznámení rodičům

Usnesením vlády ze dne 18. 5. 2020 č. 555

je až do odvolání zakázána osobní přítomnost žáků ve škole zřízené dle § 16, odst. 9. Jedná se tedy o všechny žáky s mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, autismem či závažnými poruchami chování a zákaz se vztahuje také na žáky základní školy speciální – ti do školy od 25. 5. 2020 nenastoupí.

V současné době není známo, kdy se škola otevře. O dalším postupu uvolňování v oblasti speciálního školství vás budeme informovat, až rozhodne vláda.

Opatření k zápisům do ZŠ pro školní rok 2020/2021

Opatření k zápisům do ZŠ pro školní rok 2020/2021

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v termínech od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020.

Dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání stanoví ředitel školy, a to v souladu se školským zákonem (§ 36 odst. 4).

Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje:

1. organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole (datová schránka, email s elektronickým podpisem), případně dle konkrétní situace osobně do školy nebo poštou.

2. pro příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce stanovit dostatečně dlouhé období v rozmezí stanoveném školským zákonem, tedy od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020.

 

Školy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona

· Zápis proběhne pouze distančně předáním dokumentace nezbytné k přijetí dítěte (včetně dokumentace ze školského poradenského zařízení) příslušné škole.

Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

1. do datové schránky školy: 8r5w7nm

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!): zvs.kulhankova@centrum.cz

3. poštou na adresu: Speciální základní škola Augustina Bartoše, Nábřeží pplk. A. Bunzla 660, 542 32 Úpice

4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy – lze na základě telefonické dohody termínu, kontakt: 736 409 463

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 37 odst. 2 školského zákona, kterými jsou:

· jméno a příjmení žadatele (dítěte),

· datum narození,

· místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu),

· označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní škola),

· podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje).

S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou je zároveň podstatné zjišťovat:

· jméno a příjmení tohoto zástupce,

· místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

 

 

ŽÁDOST A ZÁPISNÍ LIST je k dispozici a ke stažení na www.spzsabartose.cz na horní liště v sekci RODIČ

Doplňující informace pro rodiče

Vážení rodiče.

Prosíme Vás o spolupráci při vzdělávání Vašich dětí. Mimořádné opatření v podobě zavřených škol  neznamená, že děti mají prázdniny. Protože školy budou pravděpodobně zavřené delší dobu, budeme na tyto webové stránky každý týden vkládat domácí úkoly. Práci je dobré rozložit na celý týden, aby děti nebyly přetěžované. Činnosti by se měly střídat a je třeba mezi nimi dělat přestávky.

Předem děkujeme za Vaši spolupráci.

 

Žádost o ošetřovné

Kdo bude potřebovat žádost o ošetřování dítěte do 10ti let, ať si přiložený tiskopis vytiskne, vyplní a donese do školy v  pondělí 16.3. 2020 v 11,00 hodin (popřípadě si může rodič tiskopis vyžádat přímo ve škole).

Informace pro rodiče: /userfiles/file/Karantena_a_osetrovne.pdf

Tiskopis: /userfiles/file/89_628_5.pdf