Školní družina

Obecné informace

Sídlo školy:

Speciální základní škola Augustina Bartoše
Nábřeží pplk. A. Bunzla 660
542 32 Úpice

IČO: 70841144
RED_IZO: 600 024 628
Datová schránka ID: 8r5w7nm

Kontakt:

+420 491 462 310
+420 724 163 777
zvs.kulhankova@centrum.cz

Odkazy

Město Červený Kostelec

https://www.cervenykostelec.cz/

Muzeum Boženy Němcové

http://www.muzeumbn.cz/pobyt-kostelec/

Školní družina

Charakteristika ŠD

V naší škole pracují dvě oddělení školní družiny. První oddělení ŠD je v druhém patře v prostorách rehabilitační třídy. Je rozdělena zatahovacími dveřmi na učebnu se stolečky a hernu s pohovkou, kuličkovým bazénem a polohovacím vakem. Herna je vybavena hračkami a stavebnicemi. K dispozici je dětem počítač, televizor, DVD přehrávač a rádio. Druhé oddělení nalezneme v prvním patře budovy v prostorách tříd nižších ročníků. Také zde se nachází odpočinkový koutek s pohovkou, kobercem a polohovacím vakem, dále počítač, DVD, televizor a rádio. Obě oddělení jsou vybavena hračkami, stolními hrami, množstvím knih a časopisů. Je zde i velmi oblíbený stolní fotbal a malý kulečník. Děti ze ŠD občas navštěvují terapeutickou místnost Snoezelen tzv. „Modrý pokoj“. Často také chodí na vycházky do blízkého lesa nebo na hřiště s houpačkami, kolotočem a prolézačkami.

Personální zabezpečení ŠD

Vychovatelky:
Kateřina Janovská

Iva Tomková

Profil vychovatelky naší ŠD

- má vysokou míru empatie
- dovede projevovat vřelý vztah k dětem
- umí vytvořit příznivé klima
- zná zájmové aktivity přiměřené k věku dětí
- má organizační schopnosti
- zná bezpečnostní předpisy

Vychovatelky kromě výchovné činnosti zajišťují dozor ve ŠJ v době vydávání obědů, kde dohlížejí na správné stolování. Dále vykonávají dozory ve školním svozu a odpoledním rozvodu dětí. Ve ŠD se věnují individuálně žákům zdravotně handicapovaným.

Výchovně vzdělávací strategie ŠD

 

Společenskovědní činnosti
Výtvarná činnosti

Hudební činnosti

Dramatická činnosti            
Literární činnosti

Sportovní činnosti
Hudebně - pohybová činnosti
Turistická činnosti
Přírodovědná činnosti

Pracovní činnosti

Hra na flétnu       

Vycházky
Hry

Vyprávění s dětmi (komunitní kruh)
Poslech hudby 
Poslech pohádek z CD

Práce s knihou, časopisem

Individuální činnosti dětí
Soutěže
Rozhovory
Sběr přírodnin
Sběr léčivých bylin

Relaxace
Práce na PC
Hlavolamy, křížovky, rébusy, kvizy
Stavebnice
Hry s hračkami
Dopravní výchova
Příležitostné akce
Volné hry (individuální činnost)
Řečová výchova
Scénky hrané dětmi

Příprava na vyučování
Řešení problémových situací
Skupinová práce
Výstavky
Pozorování

 

 

Činnosti, které se uskutečňují každý měsíc

 

Vycházky
Relaxace a odpočinkové činnosti
Poslechová činnost - hudba, četba
Práce na PC

Vyprávění s dětmi (téma volí vychovatelka)
Řečová výchova - procvičování výslovnosti a vyjadřování
Příprava na vyučování
Sebeobslužné a veřejně prospěšné činnosti  - návyky osobní hygieny
                                                                                              - správné stolování
                                                                                              - účelné a vhodné oblékání
                                                                                              - péče o pořádek a čistotu
                                                                                              - chování ve společnosti

 

Hry - na procvičování postřehu, paměti, výslovnosti, vyjadřování, vědomostí, logického myšlení, kladných vztahů mezi dětmi, sluchové diferenciace, prostorových vztahů, hmatu, zrakových vjemů, motoriky, rychlosti, vytrvalosti, obratnosti.


                - námětové
                - stolní
                - didaktické

                - pohybové
                - kolektivní
                - soutěživé
                - tvořivé
                - s hračkami
                - konstruktivní
                - poznávací
                - seznamovací

Příprava na vyučování

Probíhá denně kromě středy, kdy je odpočinkový den. Příprava na vyučování je zaměřena na konkrétní úlohy českého jazyka, psaní a matematiky zadané třídními učiteli. Ve školní družině se také procvičuje tiché i hlasité čtení a prohlubuje učivo z jiných naukových předmětů formou didaktických her.