Aktuality 2021/2022

Aktuality 2021/2022

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU

ZÁPIS   ŽÁKŮ

 

 

Ředitelství Speciální základní školy Augustina Bartoše vyhlašuje

 

ZÁPIS  ŽÁKŮ

 

do prvního ročníku školy zřízené dle § 16, odst.9,

pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

a pro děti se zdravotním postižením, které mají doporučení poradenského zařízení k poskytování podpůrných opatření od 3.stupně. 

 

 

Zápis se bude konat v budově školy –

  • Speciální základní škola Augustina Bartoše –

Manželů Burdychových 302, Červený Kostelec

 

dne  20. dubna 2022 (středa) od 13,00 do 16,00 hodin.

 

Přijďte, těšíme se na Vás!

 

 

Informace na tel. čísle :  736 409 463 , na webu školy: www.spzsabartose.cz   email: zvs.kulhankova@centrum.cz

 

 

Testování od 19.2. 2022

INFORMACE O TESTOVÁNÍ OD 19.2. 2022

S účinností od 18. 2. 2022 od 23:59 hod. ruší mimořádné opatření

Ministerstva zdravotnictví k testování ve školách a školských zařízení

 a k testování zaměstnanců

Od 19. 2. 2022 se tedy již nebudou ve všech školách a školských zařízeních testovat děti, žáci, studenti ani zaměstnanci. Veškeré povinnosti, které plynuly z těchto mimořádných opatření se s účinností od 19. 2. 2022 ruší bez náhrady.

Nadále platí, že dítě či žák mající příznaky akutního infekčního onemocnění nepatří do školy či školského zařízení.

• V případě, že dítě nebo žák vykazuje příznaky akutního onemocnění, nemůže jej škola či školské zařízení vpustit do výuky, neboť i nadále platí povinnost školy a školského zařízení takové dítě nebo žáka oddělit od ostatních a zajistit nad ním dohled zletilé osoby (§ 7 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb.), • škola nebo školské zařízení by pak mělo kontaktovat zákonné zástupce, aby si dítě nebo žáka vyzvedli a odvedli domů, popřípadě aby s jejich souhlasem opustil školu samostatně. Jedná se tedy o běžný postup v situacích, kdy dítě nebo žák vykazuje příznaky akutního infekčního onemocnění. Do doby vyzvednutí či opuštění školy, musí být tento žák izolován od ostatních žáků.

Více informací najdete na:  ZDE

Karanténa

Vzhledem k pozitivní diagnóze COVID-19 u žáka a pedagoga naší školy, budou kontaktováni zákonní zástupci žáků a pedagogové, kteří s nimi byli v rizikovém kontaktu ve škole dne 27. 1. 2022 a jsou vyhodnoceni KHS jako osoby v rizikovém kontaktu, tudíž budou všichni uvedeni do karantény. Je nutné zajistit, aby uvedené osoby zůstaly doma a postupovaly dle pokynů, které jsou v příloze Dopis pro rodiče.

Karanténa je nařizována v minimální délce 5 dnů, v tomto případě do úterý 1. 2. 2022.

Na středu 2.2. a čtvrtek 3.2. 2022 vyhlašuje ředitelství školy ředitelské volno. V pátek 4.2. jsou jednodenní pololetní prázdniny.

Pokud budou žáci bez příznaků onemocnění, mohou přijít do školy v pondělí 7. 2. 2022.

 

DOPIS PRO RODIČE

COVID-19 ve škole

Vážení rodiče.

Dnes, 28.1.2022, byla škola zákonným zástupcem žáka informována o pozitivním výsledku PCR testu jednoho ze žáků školy, se kterým mohl/a váš syn/dcera být v rizikovém kontaktu (třída, ŠD, svoz). Sledujte, prosím, zdravotní stav vašeho dítěte a vyčkávejte, zda vás zkontaktuje KHS. Sledujte také web školy, kde najdete případné aktuální informace.

Testování

V pondělí 22. a 29.11.2021 budeme ve škole testovat neočkované žáky na COVID-19. Půjde o stejné antigenní testy, které jsme používali dříve. Pokud nebude žák v tyto dny přítomen ve škole, bude otestován v den, kdy do školy dorazí.

V případě pozitivního výsledku testu nesmí žák zůstat ve škole, zákonný zástupce bude  upozorněn, vyzvedne si neprodleně dítě a ihned kontaktuje lékaře kvůli PCR testu.

Ve středu 20. října bude z důvodů odstávky vody náhradní školní program

            TURISTICKÉ DOPOLEDNE

Sebou: vhodné oblečení a obuv

             svačinu a pití na celé dopoledne

Konec bude v 11.30. Oběd není, družina je zrušena, svoz pojede dříve.

Ředitelské volno

Oznámení o dnech volna pro žáky školy
Ředitelství SpZŠ A. Bartoše v Úpici rozhodlo vyhlásit v souladu s § 24, odst. 2, zákona
č.561/2004 Sb., na pondělí 27. 09. 2021 – ředitelské volno pro žáky školy z bezpečnostních a
technicko – organizačních důvodů (zvýšení pohybu pracovníků po budově školy v souvislosti
s intenzivními pracemi na zateplení půdy v rámci akce Snížení energetické náročnosti budovy
školy a opravnými pracemi v suterénu, kdy bude nutné omezit či zastavit přívod vody a
elektřiny).
                                         Mgr. Jana Kulhánková, řed. školy

Volby do školské rady

Výsledky voleb do školské rady

Zvoleny byly: paní Holá (za zákonné zástupce)

                      Mgr. Nejmanová (za pedagogické pracovníky)

Zahájení školního roku

Zahájení nového školního roku 2021/2022

Vážení rodiče a milí žáci!

Ve středu 1. září 2021 vás všechny opět rády přivítáme v naší škole a to za téměř stejných podmínek, které byly nastaveny již v minulém školním roce a vyplývají z platných zákonů a nařízení vlády:

1. Do školy mohou přijít pouze zdraví žáci/žákyně.

2. Do školy nemůže žák/žákyně s jakýmikoli příznaky COVID-19.
3. Žák/žákyně bude povinen/povinna se přímo ve škole podrobit testování antigenním testem – 1. 9. (popř. 2. 9. 2021 žáci 1. ročníku), 6. 9. a 9. 9. 2021.
4. V případě pozitivního výsledku testu na COVID-19 nebo akutních příznaků nesmí žák/žákyně zůstat ve škole, zákonný zástupce si ho neprodleně vyzvedne a ihned kontaktuje lékaře za účelem objednání PCR testu.

5. Je omezen vstup třetím osobám (zákonní zástupci a cizí osoby) do budovy školy. Ve výjimečných případech je tato osoba povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví.

 

!!! Začínáme v 8,00 hodin ráno!!!

 

Obecné informace k provozu školy